...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއް
ނ.
(1) އޮށްޓަރު.
(2) އެތިކޮޅު.
(3) ވޮށުގެ ފީތާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަފަކޮޅު.
(4) ފީރު ނުވަތަ ކީސް ނުވަތަ ސޯބުގައި ކަނޑައިފައި ހުންނަ ތުނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުތުންފުހި . ހަމައެޅުން . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހާސިލުކުރުން . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިންމެވުން . ހިކަރިވުން . ހިއްލުން . ހިމުން . ހިމުންކަން . ހިމުންކުރުން . ހިމުންވުން . ހިތިދަމުއި . ހީފުއްޕައިގަތުން . ހުނިގޮނޑި . ހުންގާނުމޮއި . ހުއްކަންޓާ . ހުއްކައްޓާ . ހުފާ . ހުފީބަތެ . ހުދުބިތް . ހުޓެބޮލާ . ހުޓެވަރަމެންދާ . ހެއްލުން . ހެދުން . ނަގާރުހުޅުނބު . ނާށިގަނޑުކަނދި . ނާރުނެގުން . ނާރެހި . ނިއުމޯނިއާ . ނުރަ . ނެރުފާހަގަ . ނޭވާލުން . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ރަންބިސްމިނާ . ރަންމަންފުއްލާ . ރަންގު . ރަވާ . ރަތްމޭ . ރޭޒާ . ބަނޑުރާޅުފަށް . ބަންޑާރައޮޑި . ބަރުފޯސް . ބަބުރުބޯ . ބަބުރުތިންހަމަ . ބަކަރިބައިކުރުން . ބަޑިލުން . ބާނިވެއްދުން . ބިންބި . ބިންވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ