...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްކެނޑިވަޅި
ނ.
(1) ވަޅީގެ މިއަ ހުންނަ ފަރާތުގައި ތުނޑުތަކެއް ކަނޑައިފައި ހުންނަ ގޮތަށް ހަދައިފައިވާ ވަޅި.
(2) ޕާންކަފާ ވަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ