...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްވުން
މ.
(1) މަޢުދަނީ ތަކެތިން ހަދާގެވެހި ކަންވާރުތަކާއި، ގަހަނާތަކުގެ ކުރެހުންތައް އުސްކޮށް ހުންނާނެހެން ބެހެއްޓުން.
(2) ތައްގަނޑަކަށް އޮއްބައިގެން ފުފޭގޮތް ހެދުން.
(3) ބޮޑާހޭކުން.
(4) ތިމާ ރުޅި އައުމުން ކަންބޮޑުވާ ފަދަ ފަރާތަކަށް މާބޮޑަށް ނުރުހުމުގެ ކުލަ މޫނުމަތިން ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ