...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުމުން
މ.
(1) އެކިއެކި އެއްޗިއްސަށް އަނގައިގައި ހުންނަވައި ފޮނުވުން.
(2) ބައެއް ކަހަލަ އެއްޗެއްސަށް އަނގައިން ވައި ފޮނުވައިގެން އަޑުނެރުން.
މިސާލު:
ތާޅަފިލި ފުމުން.
(3) މީހަކު ނުވަތަ ދިރޭއެއްޗެއް އަމިއްލަ ބާރާއެކު ހަށިގަނޑު އުފުލާލައި ކުށްލިއަކަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޭވާގިލުން . ކޮރުނެގުން . އޮޑިދޮށުންޖަހާލުން . މަސްޖެހުން . ފިތްގަނޑު . ފުންމުން . ފުމުން . ފެންމެތުރުން . ތުނބެގޮއްވުން . ލައިލައި . ލަވަފުމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ