...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުމެއެރުން
މ.
(1) މަސް އެމަށް ދަހިވެ އެން ކެއުމަށް ފުންމައިގެން އެރުން.
(2) ފުންމަ ފުންމައިގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ