...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުދުން
މ.
(1) ލިބޭ އެއްޗަކުން ހަމަޖެހުން.
(2) ދެކޮޅުޖެހުން.
(3) ބޭނުން ކައްތައްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކާ . ހަކާވުން . ހަމަޖެހުން . ހާކާވުން . ހާސިލު . ހާސިލުވުން . ހާސިލުމުރާދުހަމަވުން . ހާޖަތްފުދުން . ހެޔޮވުން . ހޭޖެހުން . ނީސްތާށި . ނުފޯރުން . ކަންފަހިވުން . ކަވާ ޖަހަންވެފައި ހުރި މީހަކު ތޮށިމައްޗަށް ވެއްޓުން . ކާމިޔާބީ . ކާމިޔާބުވުން . ކެޔޮޅުކަން ވުން . އަރުތަ . އަރުތަލިބުން . އެއްފަސްކުރުން . ފަރުޖެހުން . ފުރިހަމަކުރުން . ފޯރާ . ފޯރުން . ފޯރުންތެރިކަން . ގައެންގެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ