...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުސް
ނ.
(1) ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންގެ ލޮލަށް ފެންނަ ފެނުން ނުސާފުވާނުސާފުވުން.
(2) ބިއްލޫރި ފަދަ ތަކެއްޗަށް ފިނި ހޫނުގެ ސަބަބުން އަންނަ ނުސާފުކަން.
(3) ނަކަތެއްގެ ނަން.
(ހުޅަނގު މޫސުމުގެ 8 ވަނަ (ނަކަތް.) (4) ވިއްސާރަވިލާ.
(5) ބަލައި ބެލުމަށް ނުވަތަ ފެންނަ ފުނުމަށް ނުސާފު.
(6) (ސ) އެއްޗެހީގައި ޖަހާފޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަލުވިދާނަރު . ހަޑިކޭލެ . ހާވިލާ . ހިރަފުސްދެމި . ހިރިމަގޫ . ހުއްކަރަބެއްދުން . ހުފެކޭލެ . ހުފެމާޅޮސްކޭލެ . ހުސްކަރުބެއްދުން . ހެރަފުހި . ހެރަފުހު . ހެރަފުސް . ނޭފަތް ފޮޅުން . ރާދަހުފެ . ރާދަފުސް . ރޯނގާ . ރޯނގާބަޑި . ރޯގާ . ރޯގާޖެހުން . ބަނަ . ބަނަކަން . ބުރުން . ބުރުވާލުން . ބުރުވުން . ބޮޑުއާމަނަކަ . ބޮޑުފުފޫ . ބޯދުންފިނި . ކާސް . ކިރުއަލަ . ކިލާ . ކިލާކަން . ކުނިމިލަ . ކުވާ . ކުވާބުރުން . އަރިދަފުސް . އަރިދަފުސްއެޅުން . އަލި . އިނފުލުއެންޒާ . އިންފުލުއެންޒާ . އެނި . ވިހަބަށި . ވިލާބޯވުން . ވިގޮށް . މަތުފުސް . މާފުސް . މިނާފުސް . މޭބިސްކަދުރު . މޭގަ . ފަތްކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ