...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫހި
ނ.
(1) ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ މަތިން ހިތްކެނޑޭގޮތްވާވުން.
(2) ކަންކަމާ ގަޔާވާގޮތް ނުވާ ނުވުން.
(3) މީހެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ހުންނަ ސިފައަކުން ވާ ނުރުހެވޭގޮތް.
(4) ޠަބީޢި ގޮތުން މީހާއަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ކަންކަން ކުރާހިތް ނުވެފާ ހުންނަ ހުރުން.
(5) ހިތްހަމަ ނުޖެހޭގޮތްވާ ވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްކެނޑުން . ހިތްމަރުވުން . ހިތްސާފުކުރުން . ހިތްސާފުވުން . ހުންގާނުއުޅައްގަނޑު . ނާނާ . ނާދީ . ރާޑި . ރޭކުރުކުރުން . ރޯދަކުރުކުރުން . ރޯދަކުރުވުން . ރޯދަކޮށުން . ބާވުން . ބުރުޖެހުން . ބޮޅުފަތި . ޅީ . ޅީވުން . ކުޅިވަރަށް . ކުޅިވަރު . ކުސީ . ކުސީފިލުވުން . އަސަޑުވުން . އަސަޑު . އާފުރުން . އެކަނިފިލުން . އެކަނިފިލުވުން . އެއްތެޔޮމަޅި . ވަރަވުން . ވާހަކަމަޖާކުރުން . މަރިޔާދު . މަރިޔާދުވުން . މުނިފޫހިފިލުވުން . މޫނުންފޫގެޅުން . މޫނުކަޅުވުން . މޫނުކުނިކުރުން . މޭނުބައިކުރުން . ފުސްމޫނުހެދުން . ފޫހިކެރުވުން . ފޫހިފިލުން . ފޫހިފިލުވުން . ދުވަސްކުރުކުރުން . ދުވަސްދިގުވުން . ތުންދެމުން . ގަތްވަޅަށް މިޔަންއައުން . ގުއިވުން . ސަމާސާ . ޕާކު . ޗީޗީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ