...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫއެޅުން
މ.
(1) ފޫވަކިން އަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހަދާއިރު ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ފޫ ހަލާކުވުމުން، އޭގެފޫ، ހަދައި ހަރުކުރުން.
(2) ތޮރުފައިލައިފައި ނުކުތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެމުނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ