...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫވައްޓައިލުން
މ.
(1) ފޫހުރި އެއްޗެއްގެ ފޫތޮރުފައިލުން.
ފޫހަލާކު ކޮށްލުން.
(2) ތަނަކުން ނުވަތަ އެއްޗަކުން ބާގަނޑެއް ހަދައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ