...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫދުން
މ.
(1) ފެނުގައި ގިނައިރު އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަތްފައި މޭލިވުން.
(2) ފެނަށް ލައިގެން ފާރުގަނޑު ފަދަ ތަންތަން ފޯކުރުން.
(3) ދިޔަވަރު ބޮޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޫއްދުން . ފޮސްވުން . ދިޔަބޮޑުވުން . ދިޔަވަރުހިކުން . ދިޔަވަރުބޮޑުވުން . ގޮނޑު ޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ