...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫދުއްވުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ލޯވަޅެއް އެޅުން.
ނުވަތަ ބާގަނޑެއް ހެދުން.
(2) އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތް ފެންނަ ގޮތަށް ތޮރުފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިދުއެޅުން . ތޮރުފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ