...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫގޮޅިޖެހުން
މ.
(1) އަންހެނުން ޙައިޟުވެގެން އުޅޭއިރު ނުވަތަ ނިފާސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު ލޭނުފައިބާ ގޮތަށް ފޮތިގަނޑަކުން ބަންދުކުރުން.
(2) ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވައި ނުހިފޭ ނުވަތަ ނަޖިސް ނުހިފޭ މީހުން ފޮތިގަނޑަކުން ދޮރު ބަންދުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ