...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫޖެހުން
މ.
(1) ބައެއް ކަހަލަ ކާ އެއްޗެހި ގިނަދުވަސްވެ، ހަލކުވާން ވެގެން ނުވަތަ ވައި ބަންދުވެގެން އޭގައި ކަފަގޮތަށް ނުވަތަ ކެހެރި ފާޑަށް ހުންނަ އެއްޗެއް އުފެދުން.
(2) ދާ ހިއްލާ ހިކުނީމާ ގައި ގައްޔާއި ފޭރާމުގައި ހިކިފައިވާ ލޮނު އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންކެޑެޖެހުން . ފުހުޖެހުން . ފުސްފެޅުން . ލޮނުފޫޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ