...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެހޭ
އ.
(ސ) (1) ވިއްޔާ.
(2) ނަމަ.
(3) ފެހުން މިމަސްދަރުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔާބައި . މިޔަރުދުއްޔަށްފެހުން . ގޮތްހަދާ ފޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ