...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެށުން
މ.
(1) ކަމެއްގެ ޙަރަކާތް ހިނގައިގަތުން.
(2) "ނިމުން" މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(3) ކަމަކަށް އިސްނެގުން.
(4) ޖަލްސާ ކޮންފަރެންސް ފަދަ ތަންތަން ހުޅުވުން.
(5) ނ.
މަޒުމޫނު ބަޔާން ފަދަ ތަކެތީގެ ތަޢާރުފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބެލުން . ހާލިވުން . ހުޅަނގުވުން . ހުޅުވުން . ހެއިއެރުން . ހެއިލުން . ހެދިގަތުން . ހޭއެރުން . ނަކަތްލައިގަތުން . ނައްޓައިލުން . ނާރުއެރުން . ރަތްވިލާދަޅަޖެހުން . ރާހިލައިގަތުން . ރާމާވުން . ރުއްހިންނުން . ރުއްމެންނުން . ރޮއިގަތުން . ބަދައަށްދެމުން . ބަދަޖެހުން . ބަދުރުވައިލައިގަތުން . ބަލާފާވުން . ބަލިހަލާލުން . ބިންގައުއެޅުން . ބޮލާއެޅުން . އަނދައިގަތުން . އަނގަބޭނުން . އަނގަފެޅުން . އައުކަންކެނޑުން . އައުފެށުން . އަމިއްލަފައިމައްޗަށްތެދުވުން . އަލިދަންމަތިވުން . އަޑުކިއުން . އަޑުއެރުން . އާބާދުވުން . އިރުވައިވުން . އިފުތިތާހުކުރުން . އިސްނެގުން . އިސްޓާޓުކުރުން . އިސްޓާޓުވުން . އެއްޗަކަށްހެދުން . އޮފިލުން . ވަރުންއައުން . ވަރުލައިގަތުން . ވަރެން އައުން . ވަކިހިލޭވުން . ވައިރޯޅިނުކުތުން . ވައިޖެހުން . ވަޒަންވެރިވުން . ވާހަކައޮއްބުން . ވޮށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ