...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެނުން
މ.
(1) ލޮލަށް އިހްސާސްވުން.
(2) ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ހިތަށް އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ސިފަކުރެވުން.
(3) ކުރިން ހުރިކަން އެނގިފައި ނުވާ އެއްޗެއް ހުރިކަން އެނގުން.
މިސާލު:
ތެޔޮ ފެނުން.
(4) ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހެއް ހުރިތަން ނުވަތަ އޮތްތަން އެނގުން.
(5) އެކަމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ނިންމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހަވާސް . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހާއެޅުން . ހިދާޔަތްލިބުން . ހިތްމޮޅުވުން . ހިލަންވުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހީވާހީވުން . ހުރަސް . ހެޔޮފެންލުން . ހޭ . ނަޒަރު . ނުވަރޭފެން . ރަންކަނިބުރުން . ރަންކޮކާބުރުން . ރަންމަތީލުން . ރާހަތްލުން . ރޫހަހެދުން . ބަލާބެލުން . ބަޑިދޮރު . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޯބޮޑުއާނި . ކަނޑުމަތިއެޅުން . ކަނިކަނިލުން . ކަނުހަސަނަށްއަމާފެނުން . ކަޑިތާރު . ކުޅިމީރުފެނުން . ކޮޅުމަތި ފެނުން . ކޮޅުމަތިޖެހުން . ކޮއިބޮނޑި . އަންދައިގަތުން . އިރުއެރުން . އިސްޓޭޖް . އެއްޗަކަށްވުން . އޮބުން . އޮއިއެޅުން . އޮޑިދޮށުންތިލަވުން . އޮޑިދޮށްނުބައިވުން . ވަށައިއެނބުރުން . ވަރުނީސް . ވަޅުނުލިބުން . ވައިމަތިނުބައިވުން . ވައްތަރުކުރުން . ވިނަރެސް . ވިއްސާރަދެއްކުން . ވިގަނިއެރުން . ވިގަނިދުނިއެޅުން . ވުޟޫކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ