...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންހިންދާވަޅުގަނޑު
ނ.
(1) ވަޅުދޮށު ތަޅުންގަނޑަށް އެޅޭފެން ހިންދުމަށްޓަކައި ތަޅުންގަނޑުން ވަޅުގަނޑަށް ފެންދާނޭގޮތަށް ހަދާފާ ހުންނަ، ކޮނެ އާނުކަނޑައި ވަށައިގެން ރާނައިބިމުގެ މައްޗާ ހަމަކޮށް، އަޑިއަށް އަކިރިއަޅާ ފައިވާ ވަޅު.
(2) ވަޅުވަޅުދޮށުގެ ތަޅުންގަނޑަށް އެޅޭފެން ހިންދާން ނުވަތަ ދިޔަދޮވި ފަދަތަންތަނުން އޮހޭ ފެންހިންދާން ތިލަކޮށް ކޮނެ އަކިރި ނުވަތަ އޮއްގައު އަޅާފައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ