...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންހިންދުން
މ.
(1) ބަތް ފަދަ ތަކެތި ކައްކާއިރު ފެން ހުސްވަންދެން ކެއްކުން.
(2) ތަނަކުން ނުވަތަ އެއްޗަކުން ފެން ހިނދި ހުސްވާނެގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންހިންދައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ