...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންހެދުން
މ.
(1) ބިންބިމުގައި ފެން އުފެދުން، ނުވަތަ އުފެދިފައި ހުރުން.
(2) ފާރުގަނޑުގައި ފެން އުފެދުން.
(3) ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއްގައި ފެން އުފެދުން.
(4) ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ބަދަލުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ