...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންނަގާސަރަކަ
ނ.
ކުރީޒަމާނުގައި ފެންގިނައިން ނަގަންޖެހޭ ވަޅުވަޅު ކައިރީ ފެންނަގަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
( ސަރަކައިގެ ވަޑާންގަނޑު ހުންނަނީ ވަޅުގެ ދެފަރާތުގައި ދެލަކުޑިގަނޑު ކޮޅަށްޖަހައި ހުރަހަށް ލަކުޑިގަޑެއް މަހާފައެވެ.
އޭގެ އެއްފަރާތުގައި އަތްގަނޑެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ.
ފެންނަގާ ބާލިދީގައި ޖަހާފައި.
ވާގަނޑު އޮންނާނީ ވާގަނޑުގެ އަނެއްކޮޅު ސަރަކައިގެ އެބުރޭ ބައަށް އޮޅެމުން އައިސް ފެންނެގޭ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ