...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންބޮވުން
މ.
(1) މީހަކު ނުވަތަ ދިރޭއެއްޗެއް ފެނަށް ބޭނުންވެފައިވުން.
މިސާލު:
މިއީ ވަރަށް ފެންބޮވާ ދުވަހެކެވެ.
(2) އިޚްތިޔާރަކާނުލައި ފެން އެތެރެހައްޓަށް ފެން ވާޞިލުވުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމަކަށް ބޮޑަށް އެދުންވެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ