...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންބޯތަށި
ނ.
ފެން ބުއިމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަށި.
މި ބިއްލޫރިންނާއި އެހެނިހެން ތަކެތިންވެސް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިއްލޫރިތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ