...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކައްކާބޮލީގެޢިއްޒަތް
"ފެންކައްކާބޮލީގެޢިއްޒަތް" ނ.
(މިސާލުބަހެއް) ވަކިމީހެއްގެ ފަރާތުން ނޫނީ ފުއްދެން ނެތްކަމެއް، އެމީހަކު ލައްވައި ކުރުވަން ވީމާ އެމީހަކަށް ކަމޭހިތާ ކަމޭހިތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންކައްކާބޮލީގެޢިއްޒަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ