...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންކަފާފައިދިއުން
މ.
ފެނުގައި ދުއްވައިފައިދާ އެއްޗެއްގެ ދުވެލި ބާރުކަމުން ދެފަރާތަށް ފެންގަނޑު ފަޅާފައި ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ