...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންއެރުން
މ.
(1) ބިމުން ނުވަތަ އިސްކުރެއް ފަދަ އެއްޗަކުން މައްޗަށް ފެން އައުން.
(2) ފޮޅައި ބިހިފަދަ އެއްޗެހީގެ އެތެރޭގައި ފެން އުފެދުން.
(3) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ މަތިކަން މަތިން އެތެރެއަށް ލޮނު އެޅުން.
މިއީ، ދިޔަބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދުއްވައިފައި ދާއިރު ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާގޮތެކެވެ.
(4) (ޏ،ސ) ކުޑަކުދިންގެ ރޫފަޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައިރިންއެޅުން . ފެންކެވުން . ދާވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ