...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންއެޅުން
މ.
(1) ކުދިން ޚިތާނުކޮށްގެން ފަސޭހަވީމާ ފެންވެރުވުން.
(2) އަންހެނުން ވިހައިގެން ސާޅީހަށް ފެންވެރުވުން.
(3) ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ފެން އޮއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުންއެޅުން . ފެންފުރުން . ފެންދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ