...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންވަރު
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ނުބީހޭވަރުގެ ދިޔަވަރު.
(2) ދަރަޖަ.
(3) މަޤާމު.
(4) ހުރި ހިސާބު.
(5) އެއްޗެއްގައި ހުންނަ މޮޅު ދެރަމިން.
(6) ޤާބިލިއްޔަތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިޖެއްސުން . ނުވަރޭފެން . ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ. . ރިތްފަށް . ކިލާސް . ކޯޑިކުޅުން . އަނާމު . އަވަށުމަސައްކަތް . އަމިއްލަފުޅު ދަތުރު . އަޑިއެޅުން . އަޖުމަ . އިމްތިޙާނު . އުރުން . މަތީދަރަޖަ . މާކުސް . މެޓްރިކްފާސް . މޮޅު . ފަހުރޯދި . ފަންތި . ފާސް . ފެންވަރަ . ފެންވަރަބެލުން . ފެންވަރޮ . ފޭރާން . ފޭރާންހެޔޮވުން . ފޭރާންދެރަ . ފޭރާންދެރަވުން . ފޯމު . ދަށުފަންތި . ދަށްވުން . ދަށްލައިދިއުން . ދަރަޖަ . ދެރަކަން . ދެރަކުރުން . ދޯހަޅިކަން . ތާރިޔޯމާރިޔޯ . ތުނޑުސުފުރާޔަށް އަތްހަމަވުން . ލަދުބެލުން . ގުންބަނަގަންޗޯސް . ޑިވިޒަން . ޔުނިވަރުސިޓީ . ޖަލިޔާކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ