...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންވަރުހުރުން
މ.
(1) ކަމަކާއި ނުވަތަ މަޤާމަކާ ގުލޭ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޢިލްމާއި ލަޔާޤަތްތެރިކަން ހުރުން.
(2) އެއެއްޗެއްގެ ޒާތުގައި މޮޅުކަން ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ