...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންވެރުވުން
މ.
(1) އިންސާނުން ނުވަތަ ޙައިވާނުންގެ ގަޔަށް އޮހިގެންދާ ގޮތަށް ފެން އަޅައި ދޮއްވުން.
(2) "ފެންވެރުން" މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނެވުން . ފެންއެޅުން . ފެންފުރުން . ތޯއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ