...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންމަތިއަނދިރިވުން
މ.
އުޑުމައްޗަށް އަންނަ ބަނަކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އިރު އޮއްސުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެމަތި އަނދިރިވުން.
މިއީ ކަނޑު ދަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ