...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފަހިވުން
މ.
ފަސޭހައިން ފން އޮހިގެން ދާވަރަށް ފުރާޅުފަދަ ތަންތަން ކަތިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންފައްސިޔަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ