...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފައިވާން
ނ.
ފެނުގައި ހިނގުމަށްޓަކައި ނައިލޯނު ނުވަތަ ރަބަރު، ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކު ފަދަ ތަކެތިން ހަދައިފައި ހުންނަ ވަދުޖެހިފައިވާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޗައްޕަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ