...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފިހިލުން
މ.
(1) ފިހިގަނޑެއް ތެންމައިގެން ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ތަނެއްގައި އެންމެދަށް ނުވަތަ ކަމަކަށްނުވާ ކަހަލަ ކަންތައް ކުރަން އުޅޭމީހުންގެ މަސައްކަތާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެއީ އެތަނުގައި ފެންފިހިލާން އުޅޭމީހެކެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ