...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފުހި
ނ.
(1) އުޅަނދު ފަހަރުގެ ބއިްލޫރި ގަނޑުން ފެން އުފެދޭން ހުންނަ އެތި.
(2) ފެންހޭކުމަށާއި ފެންހިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ