...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފޮދުބަޑި
މ.
ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން ރައްކާވެގެން އަންނަ ސަމާގެ ދުވަސްވަރު، ދުވާލު ދެއިރުޖަހާ ބަޑިއެއް.
މިބަޑިޖަހާނީ ފިރިހެން ބޭފުޅަކަށް ނަމަ 7 ބަޑި، އަންހެން ބޭފުޅަކަށްނަމަ 5 ބަޑިއެވެ.
މިއި ނައިނޭ ފިއްލަވާ ވަގުތު ޖަހާ ބަޑިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ