...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންތުޅާ
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ކުޑަވަރެއްގެ ގަހެއް.
ފޮނިތުޅަޔާ މުޅިން އެއްވައްތަރުވާނެއެވެ.
އެކަމަކު ފޮނިތުޅައިގައި ހުންނަ ކަހަލަ މީރު ވަހެއް ނުދުވާނެއެވެ.
މީގެ ފަތުގެ ކޮޅުގެ ތޫރިކަން ކުޑަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ