...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންގަނޑުބޮޑުވެ ރޭރެއް ބިރެއް ނުގަންނާނެ
" ފެންގަނޑުބޮޑުވެރޭރެއްބިރެއްނުގަންނާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ފެންގަނޑުބޮޑެއްކަމަކު ރޭރެއް ބިރެއްނުގަންނާނެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ