...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންގޮތް
ނ.
މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ރޫޙެއް ނެތް ލޮނުމަޑުގޮތް.
މިސާލު:
މިފަހަރު މިކަންތައް މިދިޔައީ މާފެންގޮތަކަށެވެ.
ނުވަތަ މިފަހަރު ޢީދުގެ ކަންތައް މިދިޔައީ މާ ފެންގޮތަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިޔާ . ދިޔާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ