...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންޑާ
ނ.
(1) ދިވެހިން ގެދޮރު އެޅުމުގައި މައިގޭގެ މައިދޮރޯއްޓާ ވީ ފަރާތަށް އިތުރު ކުރާބައި.
(2) ދިވެހިން ގެދޮރު އެޅުމުގައި މައިގެއާއި ގުޅައިގެން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވިޔަސް އިތުރު ކުރާބައި.
މިބައި ހުންނާނީ މައިގެޔަށްވުރެ ތިރިކޮށް، ބިތްނުބައްދައި ބައެއްގޭގޭގައި އިރުމަތީ ފެންޑާވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވަތްދަށޮ . ބަރެންޑާ . ބޭރުފެންޑާ . ބޮޑުބާލީސް . ކަޓަކަރާ . އައްސެން . މަކުނުތަޅަންމަތި . މައިފުރާޅު . ފެންޑާމު . ފެންޑާ . ފެންޑާބޭލުން . ފެންޑާމަތި . ތަޅަންމަތި . ގެލެރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ