...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެރިސްކޯޕު
ނ.
ބަލާމީހާ ހުންނަ ހަމަނޫން އެހެން ހަމަޔެއްގައި ހިނގާ ނުހިނގާ ކަންތައްތައް ބަލައި ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިޢާންމު ގޮތެއްގައި ހަދައިފައި ހުންނަނީ ވަކިގޮތަކަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮށިގަނޑެއްގައި މޫނުބަލާ ދެލޯގަނޑު ހަރުކޮށް ގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ