...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެޅުން
މ.
(1) އެއްޗަކުން ޖެހިގެން ބޯ ފަދަ ތަނެއް ހަލާކުވުން.
(2) ފުނާއަޅާއިރު އިސްތަށިގަނޑު ބައިކުރުން.
(3) މުޅޮއެއް ފަދަ އެއްޗަކުން ލަކުޑި ކުދިކުރުން.
(4) އޮށުން ނުވަތަ މުލުން ގަސްނުކުތުން.
(5) ކެފުން.
މިސާލު:
ބޯކިބާ ފެޅުން (6) ބައެއްކަހަލަ މޭވާ ދޮންވެ ފައްކާ ވެގެން ގޮސް ތޮށިގަނޑު ކެނޑުން.
(7) ދަތް ނުވަތަ އިސްތަށި ފަދަ ތަކެތި ނުކުތުން.
(8) ކަންވާރު ފަދަ ތަކެތީގައި ރެނދުއެޅުން.
(9) އިރުން.
(01) އޮޕަރޭޝަން ކުރުން.
(11) މަޖާޒު:
ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ކުޑަ އަންހެނ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުއެރުން . ނިރުއެރުން . ނިރުފެޅުން . ބިނުން . ބިކުރުކެޑުން . ބުބިފެޑުން . ބުބުފެޑުން . ކަމަޅަފެޅުން . ކަފިކެޑުން . ކީހުން . ކޭހުން . އަފިލުން . އިރުން . އޮޕަރޭޝަން . އޮޕަރޭޝަންކުރުން . ވަރިފެޅުން . ވައްޖެހުން . ފަޅައިލުން . ފަޅައިގެންދިއުން . ފަޅާ . ފީނިވުން . ފެންކެފުން . ފެޅުން . ފެޑުން . ފޮޅުކެނޑުން . ތިއޭޓަރު . ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން . ގޮފިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ