...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެޅުވުން
މ.
(1) ބޮލުން އިސްތަށި، ފަޅާނޭ ގޮތްހެދުން (2) އޮށުން ގަސް ނުކުންނާނެގޮތް ހެދުން.
(3) އަނެކަކު ލައްވާ، ފެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ