...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެމުނުގެ ބާރު
ނ.
މަޖާޒު:
ބާރުދެއްކި ވަރަކަށް ބާރުދެއްކުން.
މިބަސް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ކެއުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.
މާނައަކީ ދިންވަރަކަށް ކެއުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ