...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭ
ނ.
(1) ކައިރިކޮށް ހުންނަ ދޭއްޗެއް ދުރުވާ ދުރުވުން.
(2) ތަނަކާ ނުވަތަ މީހަކާ ދުރަށްޖެހޭ ޖުހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަން . ހަރުވާޅު . ހަޅި . ހައުޅާބައިން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްބަ . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވެދަނޑިކާނަ . ހަވޭޑައިކާނަ . ހަދަ . ހަދު . ހަދޮ . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތްހެއްތި . ހަލާހަރު . ހަލުވިދާ . ހާ . ހާރަން . ހާކުރުން . ހާވުން . ހާދާރު . ހާޑުކިއްލާ . ހިރިބައި . ހިރު . ހިކަނދިފޭލި . ހިކިދޮވުން . ހިވިގެ . ހިފައިގަތުން . ހީރާންސި . ހުރު . ހުޅުވުން . ހުޅެކަޓާނޑާ . ހުކުރުފަނި . ހުވަނދުލުން . ހުފޭ . ހުދުހިރު . ހުދުރާތް . ހުދުކިއްތާނި . ހުތްވަސް . ހުލި . ހުލިވުން . ހެހުން . ހެކު . ހެދުންލުން . ހޮނުއެޅުން . ނަލަހިރު . ނަލަހެދުން . ނަގަންބަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ