...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިކަން
ނއނ.
(1) ފޮނި މިބަހުގެ ނަންއިތުރުގެނަން.
(2) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ، ކަންދައްކާ ގޮތް.
(3) މަޖާޒު:
ވާހަކަދެއްކުމާއި، ލިޔެކިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބަސްބަހުގެ ބަލާޣަތްތެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ