...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނިކޮޅުބޯލުން
މ.
(1) މެހިމާބުރު ފަދަ ސޫފާސޫފި މާމެލާމެލީގެ ކަރުގަނޑުތެރޭގައި އުފެދޭ ފޮނިރަހަލާ ދިޔަފޮދު ބޮއި ހުސްކޮށްލުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ފައިދާ ނުވަތަ އުފާ ނުވަތަ މީރުކަން ލިބެން ޙައްޤުވާ މީހުން ތިއްބާ އެހެންމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެ ކަންތައްތައް އަތުލައި ގަތުން.
(3) އަންހެންކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅެފައި އެކުއްޖާގެ ބޭނުންކޮށް ނުއިނދެ ދޫކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ