...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނު
ނ.
(1) ދިޔާ އެއްޗަކަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ނުވަތަ އަންނަ ހަރަކާތަކުން އެއެއްޗެއްގެ މަތީގައި އުފެދޭ ކުދިކުދި ބޮކިތަކަކުން އެކުލެވިފައިވާ ހުދު ކުލައިގެ އެއްޗެއް.
(2) އަނގައިގެ ތެރޭގައި ކުޅުން އުފެދޭ ކުދިކުދި ބޮކިތަކެއްހެން ހުންނަ އެއްޗެއް.
(3) ރާޅު މުގުރާ އިރާއި، ރާޅުޖަހާއިރާއި ބިންދާއިރު އަރާވައިގެ ބޮކި ތަކަކުން އުފެދޭ ހުދުކުލައިގެ އެއްޗެއް.
(4) އަލިފާން ނިއްވުމަށްޓަކައި އުފައްދައިފައި ހުންނަ، ލޮލަށް ނުފެންނަހާ ކުދިކުދި ބޮކިތަކަކު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހަރުޖި . ހަދިޔާބަދިޔާ . ހަތިކޮޅު . ހިކާދުރުކުރި . ހިއްކިބިލިމަގު . ހިއްކިކެޔޮ . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހުނެ . ހުއްގަނޑަ . ހޯރަބޯޓު . ހޯޖާބޭކަލުން . ނަރުދަމާ . ނަބީ . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނޯށުންކާންދިނުން . ރަސޫލުކަން . ރަޖިސްޓަރީ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ރާޅު . ރާޑަރު . ރިތްގަނޑު ބިނދުން . ރޫޅައިލުން . ރޫސް . ރެޑިއޯ . ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް . ރޭޑިއޯ އޮޕަރޭޓަރު . ރޭޑިއޯމެސެޖު . ރޮކެޓު . ބަންގާޅުނެވިން . ބަންޑާރަވެރިން . ބަންޑާރާނެވިން . ބަރި . ބައްސައިލުން . ބާވައިލެއްވުން . ބިލެތްގަސް . ބިސްފެއްތުން . ބުރުޒުބަނޑޭރި . ބޭރުބަންޑާރަ . ބޭރުކުރުން . ބޮކިއެރުވުން . ބޮޑުދުންބެހުން . ބޮޑުގުންބާ . ބޮޑުގުންބާކުރުން . ޅިއްވުން . ކަވައްކެނޑުން . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ކާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ