...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނުއްވުން
މ.
"ފޮނުވުން" މިބަސް މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަސޫލުކަން . ބާވައިލެއްވުން . ފޮނުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ