...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮނުވައިލުން
މ.
(1) "ފޮނުވުން" މިބަސް ލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) މީހަކު އެމީހާ ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި ބަހައްޓަވަން ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައި ނުގެން އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޫޅައިލުން . ބައްސައިލުން . އަރުވައިލުން . އުކުޅަށްޖެހުން . އެތިފަހަރުއެއްލުން . ފަހައިލުން . ފައްސައިނަގައިލުން . ފައްސައިލުން . ފަތުރައިލުން . ފާއްދައިލުން . ފެންނެތްރަށަކަށް އަރުވައިލުން . ފްލޭޝްކުރުން . ދުއްވުން . ގެއަށް ފޮނުވައިލުން . ގެއިންބޭރަށްލުން . ގޮއްވުން . ގޯލަށް ޖެހުން . ސައްޕުޖެހުން . ޑީޕޯޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ